အေမဇုန္ေတာနက္ထဲက ေႁမြေဟာက္ဘုရင္ႏွင့္ စပါးအံုးေႁမြတို႔ တုိက္ပြဲ (႐ုပ္သံ)_________________________________________________________