ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈ ေလးေလာင္းျပိဳင္လူသတ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေန_________________________________________________________