အင္မတန္ ဖူးရခဲတဲ႔ အေလာင္းေတာ္ကသပ မွ ဂူေတာ္ ပြင့္ျခင္း ( တပို႔တြဲ လျပည့္ နံနက္ ၆နာရီ ၂၀ မိနစ္ ရုပ္သံဗီဒီယိုဖိုင္ )

_________________________________________________________


----------------------------------------------------------------------------
Loading...