သမုဒၵရာ ေအာက္တြင္ သံုးရက္ၾကာ ရွင္က်န္ရစ္ သူ ၏ ထူးျခားသည္႔ ျဖစ္စဥ္


_________________________________________________________