Breaking News


၁၀ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသူ ၃ ဦး ကုိ ေက်ာင္းဆရာမွ မုဒိမ္းက်င္႔မႈ


Loading...


ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္ တေကာင္းအုပ္စု ေက်းရြာတြင္…
၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ခေလးမ ၃ ဦး က်ာင္းတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံခဲရသည္။

၁ ေယာက္ခ်င္း/၁ ေယာက္ကိုက်င့္ေနတုန္း က်န္ေသာ၂ ေယာက္ကို ၾကည့္ခိုင္းျပီး ျပဳက်င္႔သည္ဟု သိရ၏။
ကေလးသံုးဦးမွ ဆရာျဖစ္သူအား ေၾကာက္၍ အိမ္ကိုမေျပာရဲဘူး။
ဆရာျဖစ္သူမွ ေနစဥ္အခ်ိန္ပိုေခၚျပီး ေန႔တိုင္း က်င့္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ႔ေၾကာင္း သုိ႔ျဖင္႔၍
ကေလးသံုးဦးမွ အေၾကာက္အကန္ျငင္းခဲ႔ၾကျပီး ေက်ာင္းသို႔ပင္ မသြားရဲေလာက္ေအာင္ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္လာေသာေၾကာင္႔ မိဘေတြစစ္ေမးေတာ႕မွ ဖြင္ေဖၚထုတ္ေျပာ ခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။
အဆိုပါ ကေလး မိဘမ်ားသည္ ဆင္းရဲ ခ်ိဳ႔တဲ႔ၾကျပီး l ေခတ္ပညာတတ္မ်ား မဟုတ္ၾကသည္႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးသို႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာျပရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မုဒိမ္းက်င္႔ေသာ ေက်ာင္းဆရာႏွင္႔ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ျဖင္႔ ည ိွႏိုင္းေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သတင္း ရပ္ရြာတြင္ ေပါက္ၾကားျပီးေနာက္ ရပ္ရြာမွ တတ္သိနားလည္သူမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကား ၀ိုင္း၀န္းတိုင္တန္းေပးခဲ႔သည္။ ခေလးသံုးဦး၏ မိဘမ်ားမွာ တရားရံုးသို႔ ေျဖရွင္းရင္ဆိုင္ရန္ ရိွေၾကာင္းသိရျပီး ၄င္းတို႔ အေနျဖင္႔ ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ယခုခ်ိန္ထိပင္ မုဒိမ္းျပဳက်င္႔ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္၇ြက္ ေရွ႕ေနလိုက္ပါေပးမည္႔သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။
လြန္ခဲ႔ေသာ ေသာၾကာ ေန႔တြင္ ပထမရံုးခ်ိန္းအျဖင္႔ လူေတြ႔ ေမးျမန္းမွဳ ျပီးဆံုးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။
တရားခံျဖစ္ စြဲဆိုခံထားရသူဘက္မွ ငွားရမ္းထားေသာ ေရွ႕ေနမွ ေမးလာသည္႔ ေမးခြန္းမ်ားကို တရားလိုမိဘေတြ ေၾကာက္ရြ႔ံေနၾကရျခင္းေၾကာင္႔ တရားရံုးတြင္ ငိုရွိဳက္ေနၾကေၾကာင္း စာေရးသူအား ေျပာျပလာျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲတပ္သားအဆင္႔သာသာမ်ွရိွေသာ သူတို႔၏ ခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္းအား ခံေနရျပီး စာေရးသူအား သတင္းေပးပို႔ ၍ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ားသိေစႏိုင္ေသာ မီဒီယာတခုခုျဖင္႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာျပေလသည္။
ျဖစ္စဥ္အား စာေရးသူမွ ေလ႔လာ၍ သက္ငယ္မုဒိန္းမွဳမ်ား အျပီးသတ္ ေသဒဏ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ထိပင္ ေတာင္းဆိုလာသည္႔တိုင္ ရိွေနျပီး ကေလးမ်ားဘ၀ တိက်ေသာ အကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္႔ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္စြာ ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မွဳ မရိွေသးေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။
ျဖစ္စဥ္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား စာေရးသူမွ သိရိွျပီးေနာက္ အေသးစိတ္ေလ႔လာေသာအခ်က္တြင္
ေက်ာင္းဆရာမွ မုဒိန္းက်င႔္သည္႔မွာ ခိုင္မာေနေၾကာင္း ေတြရိွရျပီး သက္ဆိုင္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ ႏွစ္ဖက္အၾကားတြင္ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ လက္ခံယူျပီး ျခိမ္းေခ်ာက္ ၾကားဝင္ည ိ ွႏွိုင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္းရွားစြာေတြ႔ရေလသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရိွ ရဲ၀န္ထမ္းမွလည္း ျပသနာ အေျခေနအရပ္ရပ္တို႔အား ေလ႔လာျခင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမွဳမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရိွပဲ လစ္လ်ဴ ရွဳ႕ထားေၾကာင္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားစြာ ေတြရေလသည္။
သို႔ျဖစ္၍ အမွဳလက္ရိွျဖစ္စဥ္အရ မုဒိမ္းက်င္႔သူႏွင္႔ ၀င္ေရာက္ညိ ွႏိုင္းေပးသူတို႔မွာလည္း အဆိုပါ ျပစ္မွဳ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ထပ္မံျပစ္မွဳ က် ဴး လြန္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရသည္။
သို႔ေၾကာင္႔ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အရြယ္မေရာက္သူခေလးမ်ား၏ လံုျခံဳေရးမွာ ၾကီးမားေသာ အႏၱရယ္ အခ်ိန္မေရြး ရရိွခံစားႏိုင္ရျပီး ျပင္းထန္ျပတ္သားေသာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကာကြာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အေျခေနမွာ အလြန္အားနည္းေနေၾကာင္းပါ။
အမွဳ စီစစ္ႏိုင္ရန္ျမိဳ႔နယ္ ေဒသ ေက်း၇ြာကိုသာ တင္ျပခတၱ တင္ျပထား ထားျပီး
အထက္ေဖၚျပပါ မုဒီမ္းက်င္႔ခံရသူ ေက်ာင္းသူခေလး(၃) ဦး အမည္ကိုေသာ္၄င္း
အမွဳ ေၾကာင္းအရ မုဒိမ္းက်င္႔ေသာ ေက်ာင္းဆရာႏွင္႔ ညိ ွႏိုင္းေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴ း
တရားရံုးတို႔ ခတၱ ေဖၚျပျခင္း မရိွေသးပဲ အမွဳေပၚေျခရာခံႏိုင္ရန္ ေနရာေဒ ေက်းရြာကိုသာပင္ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မည္သို႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို စာေရးသူမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ ေသြးတိုးစမ္း ေလ႔လာလ်က္ပင္………….
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
အမွန္တရားသည္သာ သစၥာ
ဂိုလ္ရွယ္ေလး
Loading...