ယေန႕ထြက္ေပၚလာေသာ ( ၃၃၈) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီ ဆုၾကီးမ်ား တိုက္ရန္ - Thadinatin

Breaking News

ယေန႕ထြက္ေပၚလာေသာ ( ၃၃၈) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီ ဆုၾကီးမ်ား တိုက္ရန္


Loading...


1.3.2017 
---------------------------
က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ဆု

ပ - ၇၃၉၂၆၂

က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု

န - ၈၁၇၆၆၄
     - ၆၁၆၀၇၈
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမ်ား

႒ - ၁၇၈၅၂၃
စ - ၅၉၂၆၅၂
အ- ၃၁၁၄၁၉
ဘ - ၆၂၇၆၄၁
ကင - ၁၇၀၃၈၅

က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမ်ား
ဘ - ၆၄၈၅၉၄
ဃ - ၇၆၅၆၀၃
ကက - ၈၈၁၉၅၅
ဏ - ၉၈၂၄၃၈
တ - ၁၃၂၇၅၄
ကဂ - ၃၉၂၉၁၉

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆုမ်ား

႒ - ၇၁၉၂၀၇
ဃ - ၈၁၄၉၀၅
ဃ - ၅၀၇၉၈၁

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
Loading...