ယေန႕ထြက္ေပၚလာေသာ ( ၃၃၇) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီ ဆုၾကီးမ်ား တိုက္ရန္

_________________________________________________________

သိန္း၁၅၀၀

သ-၃၁၈၈၄၉


သိန္း၁၀၀၀ဆုမ်ား
အ-၆၅၇၁၆၈

ခ-၅၂၂၅၃၉သိန္း၅၀၀ဆုမ်ား
ကစ်-၂၅၆၂၂၉

ဍ-၆၈၆၅၈၉

က-၈၃၉၂၀၂

အ-၅၂၀၇၆၀

ဎ-၁၉၁၁၄၆သိန္း၃၀၀ဆုမ်ား
ဂ-၆၈၃၆၇၄

႒-၅၆၉၅၃၉

လ-၆၇၉၆၇၈

ဟ-၁၉၈၅၀၅

ကက-၂၀၀၄၆၀

ဓ-၄၆၅၃၆၆

အ-၂၃၄၄၃၀
မ-၇၄၄၀၅၂
ဓ-၇၆၉၁၃၇
ယ-၆၈၂၃၇၈
လ-၁၁၇၀၃၁
ဗ-၆၃၄၆၈၄
ည-၄၆၂၁၈၈
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္


သံုးသိန္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းငါးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )
ကဃ-၉၆၂၃၁
ဂ-၆၇၄၁၉
ရ-၇၉၉၇၀
ဒ-၈၄၈၇၈
ဏ-၂၃၁၁၀
ကက-၈၂၇၃၄
ခ-၂၅၂၇၉
ကခ-၅၉၂၀၇
ခ-၄၈၁၁၁
ပ-၃၈၆၅၀ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

ႏွစ္သိန္းဆုမ်ား

( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းေလးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )
ကက-၄၅၃၄
ဘ-၂၈၅၉
ဓ-၉၉၆၈
ကစ-၉၃၈၈
ဋ-၇၄၉၄
ဎ-၇၂၂၈
ကစ-၉၅၂၃
ဟ-၅၅၅၈
ကစ-၃၀၁၉
ကဃ-၁၀၂၆
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္

တစ္သိန္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းသံုးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )
စ-၈၆၃
မ-၁၉၇
ကင-၈၉၈
ဓ-၄၂၃
ည-၆၈၅
ယ-၄၃၄
ကခ-၅၄၉
မ-၄၀၇
ကခ-၇၉၅
ကဃ-၄၅၀
ကဂ-၂၂၈ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္မ်ား
က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမ်ား
( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းႏွစ္လံုးအစဥ္လိုက္တူ )
ဍ-၂၆
ဓ-၇၈
ဂ-၆၂

Credit : T T Aung Aung

Loading...