ေနာက္ေၾကာင္းေတြ ျပန္ဖြခံေနရတဲ႔သူတို႔အေၾကာင္း_________________________________________________________