တိရိစာၦန္ေတြထဲမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး အန္နာကြန္ဒါ ေျမြဆိုးက သင္႔ကုိ ယခုလို ရစ္ပတ္ထားခဲ႔လွ်င္သင္ဘာလုပ္မလဲ

_________________________________________________________

Loading...