လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဘစ္ဒတ္ရွ္ကုိ ေအာင္လအန္ဆန္း အေရးနိမ့္ ဗီဒီယုိၾကည္႔ရန္ ⇩⇩⇩_________________________________________________________
“ျမန္မာ့စပါးအုံး”ဟု အမည္ေပးအပ္ျခင္းခံထားရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားျပဳ MMA ကုိယ္ခံပညာစုံ တုိက္ခုိက္ေရးသမား ေအာင္လအန္ဆန္းသည္ One Championship ကမၻာ့ခ်န္ပီယံေရႊခါးပတ္ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းစ္ိန္ေခၚပြဲစဥ္တြင္ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ရုရွား ကုိယ္ခံပညာစုံ တုိက္ခုိက္ေရးသမား ဗုိင္တာလီ ဘစ္ဒတ္ရွ္ကုိ အမွတ္ျဖင့္ ရႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္။
ေအာင္လအန္ဆန္းသည္ ဘစ္ဒတ္ရွ္ကုိ ပြဲခ်ီငါးခ်ီျပည့္သည္အထိ ေတာင့္ခံထုိးသတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္မူ ဘစ္ဒတ္ရွ္က အျပတ္သာလြန္ခဲ့ကာ တတိယပြဲခ်ီမွေန၍ အဆုံးသတ္ပဥၥမအခ်ီတုိင္သည္အထိ ေအာင္လအန္ဆန္းမွာ ခံစစ္သက္သက္ျဖင့္သာ ဘစ္ဒတ္ရွ္ကုိ တုံ႔ျပန္သြားခဲ့ရသည္။
ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ဘစ္ဒတ္ရွ္တုိ႔သည္ ပထမပြဲခ်ိီႏွင့္ ဒုတိယပြဲခ်ီတုိ႔တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အကဲစမ္းရုံမွ်သာ ပူးခ်ည္ခြာခ်ည္ ထုိးသတ္ခဲ့ၾကၿပီး တတိယပြဲခ်ီအေရာက္တြင္မူ ဘစ္ဒတ္ရွ္က ေအာင္လအန္ဆန္းကုိခ်ဳပ္လွဲ၍ အထက္စီးက စိတ္ႀကိဳက္ထုိးသတ္သြားခဲ့သည္။
တတိယပြဲခ်ီတြင္ ဘစ္ဒတ္ရွ္၏ေျခတစ္ပတ္လွည့္ကန္ခ်က္ထိမွန္သြားျခင္းႏွင့္ ဘစ္ဒတ္ရွ္၏လက္သီးခ်က္မ်ား တရစပ္ထိမွန္သြားျခင္းတုိ႔သည္ ေအာင္လအန္ဆန္းကုိ လြန္စြာအထိနာသြားေစခဲ့ကာ ထိခ်က္မ်ားျပင္းထန္လြန္းသည့္အတြက္ ေအာင္လအန္ဆန္္း၏ညာဘက္မ်က္ခုံး ကြဲသြားခဲ့ရသည္။
စတုတၳပြဲခ်ီတြင္ ဘစ္ဒတ္ရွ္သည္ အလဲထုိး၍ ပြဲျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္လာခဲ့ၿပီး ဘစ္ဒတ္ရွ္၏ေျခေထာက္ျဖတ္သိမ္းလွဲကြက္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ေအာင္လအန္ဆန္းမွာ ေအာက္စည္းအေနအထားကတစ္ဆင့္သာ ဆက္လက္တုံ႔ျပန္သြားခဲ့ရသည္။
ဘစ္ဒတ္ရွ္သည္ စတုတၳေျမာက္ပြဲခ်ီတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္းကုိ ဘယ္ဘက္ပါးျပင္ကြဲသြားေစသည္အထိ ထုိးသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္း၏ခ်ဳပ္ကြက္မ်ား မွန္ကန္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဘစ္ဒတ္ရွ္၏အလဲထုိးရလဒ္ျဖင့္ အနုိင္ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ေအာင္လအန္ဆန္းႏွင့္ ဘစ္ဒတ္ရွ္တုိ႔သည္ ပဥၥမေျမာက္ပြဲခ်ီတုိင္သည္အထိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလဲထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ အမွတ္ေပးဒုိင္လူႀကီးမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခံယူလုိက္ၾကရကာ လက္ရည္အသာစီးျဖင့္ ထုိးသတ္သြားႏုိင္ခဲ့ေသာ ဘစ္ဒတ္ရွ္မွာ အမွတ္ျဖင့္အႏုိင္ရသြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကာကြယ္သြားႏုိင္ခဲ့သည္။
ဗီဒီယုိၾကည္႔ရန္ ⇩⇩⇩