ယေန႕ထြက္ေပၚလာေသာ ( ၃၃၆ ) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီ ဆုၾကီးမ်ား တိုက္ရန္ - Thadinatin

Breaking News

ယေန႕ထြက္ေပၚလာေသာ ( ၃၃၆ ) ၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ ထီ ဆုၾကီးမ်ား တိုက္ရန္

Loading...
_________________________________________________________

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
သိန္း ၁၅၀၀ ဆု

ဓ-၃၇၉၀၁၇

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
သိန္း ၁၀၀၀ဆုမ်ား

ယ-၈၂၅၈၀၆

စ်-၅၉၇၀၆၂

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
သိန္း၅၀၀ဆုမ်ား

ဎ-၇၇၇၉၈၅

ကဃ-၄၂၉၅၀၆

ဗ-၅၉၈၉၆၂

ကဂ-၁၀၁၃၄၆

ကဃ-၁၅၈၉၇၄


သိန္း ၃၀၀ဆုမ်ား
ဓ-၉၉၅၈၁၃
ပ-၉၃၇၅၂၄
ဂ-၆၉၇၅၇၄ 
ဝ-၁၁၄၄၈၂
ည-၅၁၃၅၀၃
ယ-၈၀၇၄၅၄

သိန္း ၂၀၀ ဆုမ်ား
န-၂၉၂၄၈၈
က-၅၆၈၅၂၅
ခ-၁၂၆၃၈၉
မ-၉၁၉၅၈၅
ခ-၈၆၄၄၄၃ 
အ-၉၀၀၃၂၄
ထ-၁၉၇၈၁၇

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
သံုးသိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းငါးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )

ထ-၆၄၉၉၀
ကစ်-၅၁၄၃၃
ဇ-၈၉၄၃၆
ဆ-၉၄၄၂၃
ဇ-၅၅၆၆၄
ဍ-၉၄၆၈၄
ဝ-၉၉၅၈၆
ထ-၃၈၈၆၀
န-၇၃၄၁၈
ဖ-၁၂၆၃၁

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
ႏွစ္သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းေလးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )

စ-၅၇၀၇
စ်-၈၈၉၄
ကဂ-၃၇၉၇
ဋ-၆၂၂၂
ခ-၉၉၀၅
ဂ-၉၀၅၄
ယ-၆၉၉၃
စ်-၅၅၁၅
ဆ-၂၀၂၇
ယ-၁၂၈၃

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ
တစ္သိန္းဆုမ်ား ( အကၡရာႏွင့္ေရွ႕ဂဏန္းသံုးလံုးအစဥ္လိုက္တူ )
ည-၇၉၃

ဖ-၆၁၃
စ-၁၂၅
ကဂ-၈၃၈
တ-၃၅၇
ဒ-၇၂၈
ထ-၃၀၉
ရ-၇၅၉
က-၂၈၂
-၄၀၇
ဂ၈၄၆

( ၃၃၆ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲဆုမ်ား
က်ပ္ငါးေသာင္းဆုမ်ား
ကက-၈၈
ကင-၄၀
က-၉၆

                                                             Credit   TTAungAung 

Loading...
Loading...