သူငယ္တန္းေက်ာင္းသူကုိ ဆီးသီးခူးေကြ်းမည္ဆိုျပီး မဖြယ္မရာျပဳရန္ ၾကံစည္


_________________________________________________________


The voice