ဘယ္ေလာက္ထိ အံ႔ၾသစရာေကာင္းသလဲဆိုတာ ...... ေၾကာက္တတ္ရင္ေတာ႔မၾကည္႔ပါနဲ႔_________________________________________________________