“လမ္းေဘးေစ်းသည္ခ်င္း ေနရာလုရာမွ စကားမ်ားရန္ျဖစ္”

Loading...
_________________________________________________________

မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံေဘး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းေပၚရွိ လမ္းေဘးေစ်းသည္ခ်င္း ေနရာလုရာမွ ႐ုန္းရင္ဆန္ခက္ျဖစ္ပြားမႈ႐ုပ္သံ
Loading...