ေသဆံုးေတာ့မည့္ သခင္ကို ႏႈတ္ဆက္ေနသည့္ သစၥာရွိေခြးမေလး၏ ေၾကကြဲဖြယ္႐ုပ္သံ_________________________________________________________

Loading...