ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေယာက်္ားအရုပ္အေပၚက ပုံတစ္ပုံလည္းလူၾကည္႔မ်ားေန_________________________________________________________သမီးကဘာမွမလုပ္ပါဘူး ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းျပေနတာပါ စိတ္မဆိုနဲ႔ေနာ္  ခ္ခ္