ပင္ေပါင္ကစားတာကုိ နွစ္ေယာက္ေပးျပီး တစ္ဖက္ကေန နံခ်ပ္ကူ နဲ႔ ရိုက္ကစားျပတဲ႔ ကမာၻေက်ာ္ကြန္ဖူးဘုရင္ ဘရုစၥလီ_________________________________________________________