ယခု ထြက္ေပၚလာတဲ႔ ပထမဆု စကၤာပူေဒၚလာ ၂၃,၀၀,၀၀၀ (ႏွွစ္ဆယ့္သံုးသိန္း တိတိ) စင္ကာပူ ထီေပါက္စဥ္ ထြက္ပါျပီ ၂.၁၁.၂၀၁၆

_________________________________________________________
  


ပထမဆု စကၤာပူေဒၚလာ ၂၃,၀၀,၀၀၀ (ႏွွစ္ဆယ့္သံုးသိန္း တိတိ)
ဒုုတိယဆု စကၤာပူေဒၚလာ ၅,၀၀,၀၀၀ (ငါးသိန္း တိတိ)
တတိယဆု စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅၀,၀၀၀ (ႏွွစ္သိန္္းငါးေသာင္း တိတိ) ႏွင့္
တျခားဆုမဲေပါင္း (၃၁၅၁၃၃) ဆု ပါဝင္ပါတယ္။
Loading...