လမ္းေပၚမွာ ဓါးကိုင္ၿပီး ေတြ ့တဲ့လူေတြကိုလိုက္ခုတ္ရမ္းကားေနတဲ့ လူရမ္းကာေတြကိုတရုတ္ စစ္တပ္က ပစ္သတ္ရွင္းလင္း


_________________________________________________________