ၿပီးမွ ဆရာေတာ္ကယ္ပါ ဘုန္းႀကီးကယ္ပါ မလုပ္ၾကနဲ႔ေနာ္

_________________________________________________________
ၿပီးမွ ဆရာေတာ္ကယ္ပါ ဘုန္းႀကီးကယ္ပါ မလုပ္ၾကနဲ႔ေနာ္
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံေဘးရြာေနထိုင္သူ မလ့ဲလ့ဲဝင္း မြတ္ကုလားနဲ႔ေပ်ာ္ေနလို႔ သူမိဘမ်ားသိေအာင္ကူညီေပးပါအုန္း။
Loading...