ၾကည့္႐ွဴသူ ၄ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့တဲ့ ကမာၻ႕႐ုပ္အဆုိးဆံုးအမ်ဳိးသားရဲ႕သီခ်င္း_________________________________________________________