ခန္းမထဲမွာ ဘရုတ္သုတ္ခလုပ္ေနတဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ( အသက္ျပည္႔မွၾကည္႔ပါ )_________________________________________________________

Loading...