ေဘာလုံးပြဲအေႂကြးေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘုတ္မွတိုက္ရိုက္ဗီဒီယိုလႊင့္၍ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ နားထင္ကုိ ေသနတ္ႏွင္႔ပစ္ျပီး အဆုံးစီရင္_________________________________________________________