သခ်ၤ ိဳင္းေျမ ျပန္မေပးလို႔ အျငိဳးၾကီးေနတာလား_________________________________________________________