အားေဆးမလို နားေဆးပဲလိုတယ္ လို႔ နာမည္ၾကီးေနတဲ႔ လုလုေအာင္ ရဲ႕ ကာမ အားေဆးေၾကာ္ျငာ_________________________________________________________