အႏၱရာယ္ဆိုေပမယ္႔ ကြ်မ္းက်င္ရာလိမၼာတယ္ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးပါ_________________________________________________________