ျမန္မာ ယူ ၁၉ - ၾသစေၾတးလ် ယူ ၁၉ တိုက္ရိုက္ၾကည္႔ရန္ Live !!!!!!!!!!!!_________________________________________________________