နာမည္ႀကီးတာအားကိုးၿပီး ဝင္လုပ္တာဟာ အဲဒီပညာကို ေစာ္ကားတာ စင္ေအာက္ကပရိသတ္ကို စင္ေပၚတက္လိမ္တာ ရွင္းလား..._________________________________________________________


နာမည္ႀကီးတာအားကိုးၿပီး ဝင္လုပ္တာဟာ အဲဒီပညာကို ေစာ္ကားတာ စင္ေအာက္ကပရိသတ္ကို စင္ေပၚတက္လိမ္တာ ရွင္းလား...