အသတ္ခံရေတာ့မယ့္ ႏြားတစ္ေကာင္ရဲ႕ အျပင္းထန္ဆုံးတုန့္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈ_________________________________________________________