ေဆးရံု လူနာ ကုတင္ေပၚက သရဲ_________________________________________________________