သိန္း ၅၀ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း ဗီဒီယုိဖိုင္ ထြက္ေပၚ_________________________________________________________