႔ အျပာကားရုိက္ကြင္းမွာမ်က္ႏွာမပူနိုင္တဲ႔ မီးထုိးမွန္ထုိး အမ်ဳိးသမီးမ်ား_________________________________________________________