လုလုေအာင္ရဲ႔ ဆင္ဂယ္မာသား ျဖစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳမျပဳ_________________________________________________________