အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေနတဲ႔ မိန္းမကုိ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ သိပ္နည္းတဲ႔


_________________________________________________________