ဘရုဂ်က္ ၀ - ၃ လက္စတာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရုပ္သံ ဟိုက္လိုက္


_________________________________________________________
ဘရုဂ်က္  ၀ - ၃ လက္စတာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရုပ္သံ ဟိုက္လိုက္  ( ၁၅.၉.၂၀၁၆ )