တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရရွိေသာ က်ပ္ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အား ပညာေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳမည္ - Thadinatin

Breaking News

တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိခ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရရွိေသာ က်ပ္ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္အား ပညာေရးက႑တြင္ အသုံးျပဳမည္


Loading...ဖုန္းေခၚဆိုခအေပၚ ကုန္ သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမႈမွရရွိထားေသာ ေငြ က်ပ္ ၇ ဒသမ ၄၅၅ ဘီလ်ံကို ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာေရးက႑တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ဖုန္းေခၚဆိုခအေပၚ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေကာက္ခံရရွိ သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွ ေငြက်ပ္ ၇၄၅၄၉၂၅၄၉၃ က်ပ္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေငြေၾကး အားလံုးကို ပညာေရးက႑တြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခု လ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ရက္ ၁ဝဝ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။
၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္၏ စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္အေပၚတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ခြဲေဝ ေပးထားသည့္ အသံုးစရိတ္ရာခိုင္ ႏႈန္း စာရင္းအရ ပညာေရးက႑အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ ႏႈန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
”တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုခေတြ ကေန ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ယူထားတဲ့ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးက႑မွာ အျပည့္အဝ သံုးသြား မွာပါ။ ဒီႏွစ္အတြက္က ေတာ့ ပညာေရးက႑အတြက္ အားလံုးသံုးသြားမွာပါ။ က်န္းမာ ေရးအတြက္ မပါေသးပါဘူး။ ေနာင္ ႏွစ္ဆို ရင္ေတာ့ က်န္းမာေရး အ တြက္ပါလာႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းကေျပာ သည္။ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ဘတ္ ဂ်က္ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး က႑အတြက္ ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရေသာ စာရင္း မ်ားအရ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘတ္ ဂ်က္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ ႀကီးဌာနမွ ၂၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စီမံဘ႑ာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴ   ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန မွ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ ၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း   ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၁ ဒသမ ၉ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္ ထဲေရး ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္း မာေရး ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးရရွိထားသည္။
စိုင္းလမင္း၊ ရဲလြင္
popularmyanmar
Loading...