မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏၲိမစ်ာပန ( ရွားပါးရုပ္သံ )


_________________________________________________________