အေၾကြးမေပးနိုင္လို ့ အိမ္ေပၚမွ အတင္းအဓၼ ဆြဲခ်ခံရတဲ႔ အဖြားအုိ


_________________________________________________________

တနသာၤရီတိုင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ ကဒက္ငယ္ဆိပ္ရြာ ေဒၚမဆယ္ အပ်ိဳးႀကီး၏အိမ္သည္
တူမျဖစ္သူ၏ ေငြစုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ အိမ္ေပၚမွ အခုလိုဆြဲခ်ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္း ထိုကဲ့သိုေသာအမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္လာေသာ အိမ္ေထာင္စုေျမာက္မ်ားစြာျဖစ္လာသည္ဟု၄င္းသိ႐ွိရပါသည္ ထို႔ကဲ့သို
 တရားမဝင္ေငြစုမ်ားကို တရားရံုးမ်ားတြင္တရားမဝင္ေထာင္ခ်ျခင္း တရား႐ႈံးပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ႐ွိေသာ အိမ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူေနျခင္း သည္ မသာမာသူ လူတစ္စုႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသူ လူတစ္စု၏ လုပ္စားဂြင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္
သံုးသပ္မိပါသည္

Aung Wai Yan Kyaw

Loading...