ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသူမ်ား ၀တ္ၿပီးသားအတြင္းခံေတြ ေရာင္းစားေနရ - Thadinatin

Breaking News

ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသူမ်ား ၀တ္ၿပီးသားအတြင္းခံေတြ ေရာင္းစားေနရ


Loading...


ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်ဴရွင္လခရရွိေရး အတြက္ ေလာင္းကစားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိင္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း
ၿဗိတိန္ရွိ ေငြေၾကး အခက္အခဲ ႀကံဳေနသည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ၀တ္ၿပီးသား အတြင္းခံမ်ား ေရာင္းစားၿပီး ေငြရွာေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ဟမ္႐ႈိင္းယားမွ အသက္(၂၁) အရြယ္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက အတြင္းခံေရာင္းသည့္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၄င္း၀တ္ၿပီးသား အတြင္းခံမ်ားကိုေရာင္း ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကယ္တင္ပါ အမည္ရွိ ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ယင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၀တ္ၿပီးသား အတြင္းခံမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီး ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာအရည္မ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ၄င္းေက်ာင္းသူ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တစ္ပတ္လွ်င္ ၀တ္ၿပီးသား အတြင္းခံ တစ္ထည္၊ ႏွစ္ထည္ေရာင္းခ်႐ုံျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ေပါင္(၁၀၀) ခန္႔ ရရွိေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသူက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်ဴရွင္လခရရွိေရး အတြက္ ေလာင္းကစားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိင္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေငြေၾကးအေျခအေန စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းသူ (၁၁) ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ က်ဴရွင္လခႏွင့္ ေနထုိင္စရိတ္မ်ားကို ကာမိေစရန္ လိင္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္း အျခားေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘဲြလြန္က်မ္းမ်ား ေရးေပးျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္(၁၅၀၀၀) ခန္႔ ရရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ကလည္း ေနထုိင္စရိတ္ ရရွိေစရန္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ဒိတ္လုပ္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Credit: Messenger
Loading...