ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုသတ္ၿပီး အေလာင္းဝွက္ထားတဲ့ မိခင္


_________________________________________________________